سفارش تبلیغ
صبا ویژن

من او

صفحه خانگی پارسی یار درباره

د ر و غ

آدم برای چه دروغ میگوید

ادم دروغ میگه برای این که میخواهد

یه منفعتی بهش برسدولو منفعت موهوم ولو کثرشخصیت

پس یا به طمع منفعتی دروغ میگه ویا از ترس مضرتی ..

ترس وطمع منشأ ش چیه ،منشأش ضعف وحقارت روحی است.

آدم ضعیف میترسد ، آدم فقیرطمع دارد .

آدمی که توانا بود که نمیترسه ،آدمی که احساس اکتفای روحی کردکه طمع ندارد .

پس تو اگرتوانستی ضعف وحقارت روحی یک نفر را از بین ببری

دروغم نمی گوید .

پس ما چرا دروغ می گوییم ؟ چون کوچکیم،بیچاره ایم .

چرا طمع داریم ؟ چون احساس فقرمیکنیم ولومیلیون ها ثروت داشته باشیم .

چراحرص میزنیم ؟

برای اینکه این قلبمون صغیر. امام موسی صدر