سفارش تبلیغ
صبا ویژن

من او

صفحه خانگی پارسی یار درباره

تاج سرم

    نظر

سلام تاج سرم

چند صباحی است دلتنگت شده ام با آنکه کنارم هستی اما انگار

اما انگار هر روز صبح دلم آکنده از درد می شود با رفتنت و 

ظهر از بی تابی دوریت آرامشم را از دست میدهم

و شب به امید دیدنت آرام

آرامشم

قول بده مراقب خودت باشی

دیشب از غصه مریضیت تا به صبح اشک ریختم و تمنا کردم از معبودت که طاقت ناراحتیت را  ندارم چه برسد به دردت

مهربانم از معبودت خواستم تمام درد های عالم را به من بدهد اما

اما تو ............

همیشه سالم باشی و خندان

همسرم

ممنون همه بزرگواری ها  و مهربانیت هستم که با نا بلدی هایم کنار می آیی و در کمال آرامش نادیده می گیری

دوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دارممممممممممممممممممممممممم همه وجودمممممممم