سفارش تبلیغ
صبا ویژن

من او

صفحه خانگی پارسی یار درباره

غروب پاکی

    نظر

سلام خالقم سلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

ای کاش سلام این بارم بدون خداحافظی باتو باشد

بدون رهایی تو

بدون غروب پاکیم

بدون من