سفارش تبلیغ
صبا ویژن

من او

صفحه خانگی پارسی یار درباره

بخنــــــــــــــــــــــــــــد

خدایااااااااااااااااااااااااااااااا

چیزی نمی خواهم جز لبخندش را

برای تو چیزی نیست خواسته ام

برای من دنیای خواسته هایم هست

بخنــــــــــــــــــــــــــــد خواهش میکنم بخنــــــــــــــــــــــــــــد

من هر انچه تو بگویی گوش میکنم

فقط

بخنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ای که خنده ات هستی  را زیبا میکند

دوستت دارم و به حرمت نامت

بخنـــــــــــــــــــــــــــــــــد

برایت می نویستم و ایمان دارم نگاهش میکنی

شاید به اینجا نیایی اما تپش قلبم را حس می کنی

و خود به باور حسم بدون دیدنش می رسی

فقط

بخنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

و

بخنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

--------------------------------------------------------------

چرک نویس یک احساس

دوست دارم عشقم ، نفسم ،.....

و ببخش تمام بد خلقی هایم را

بابای عزیزمممممممممممممممممممممممم